NIKON D300_4140686_50619

Striated Heron (Butorides striata) juv.

NIKON D300_4140686_50619