Meso-American slider (Trachemys venusta)

Papiliorama Kerzers http://www.papiliorama.ch

Meso-American slider (Trachemys venusta)